Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen ”Søndervangen” d. 21. februar 2024

 

Dagsorden: 

  

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for 2023
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer /suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag:
  1. Indførsel af hastighedszone
  2. Åbning af adgangsveje 

Ad pkt. 1 

Georg Kristensen blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2

Anne-Marie aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Der var afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2023.

I 2023 var der 97 betalende husstande ud af 141. Derudover er der 5 ekstraordinære medlemmer, pga. deltagelse i badminton. Der er fortsat udfordringer med betaling af kontingent, og der bliver brugt meget tid på at opkræve beløb.

Såvel banko som Sct. Hans blev afholdt med fin tilslutning – Sct. Hans dog uden grill pga. afbrændingsforbud.

Containere er i år også reduceret antal pga. pris (dvs. som sidste år). Hvis antallet skal øges stiger prisen. Alle bør være opmærksomme at få haveaffaldet godt ind i containere, så de fyldes bagerst først, og ikke lige i indgangen. 

Der har denne vinter været meget sne, og nogle steder har det været lidt så som så med snerydningen, både på fortove og på vejen (kommunen). Der var et forslag om privat snerydningsordning, hvilket jo kunne være en mulighed, men som vil betyde en stigning i kontigent. 

Til slut blev bestyrelsen og revisorer takket, samt Ellen og Søren for assistance.

                        

Ad pkt. 3 

Anette fremlagde og gennemgik foreningens regnskabet for 2023. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

            

Ad pkt. 4

Uændret kontingent på 250 kr./år blev godkendt.

              

Ad pkt. 5

Følgende blev valgt:

Janine

Maibritt

Rene

 

Bestyrelsen har efter valget på generalforsamlingen konstitueret sig således:

 

Formand: Rene (valgt for 1 år)

Kasserer: Maibritt (valgt for 2 år)

Næstformand/sekretær: Lars (valgt for 2 år)

Suppleant: Janine (valgt for 2 år)

Suppleant: Kamal (valgt for 1 år)

           

Ad pkt. 6

Inga Johannsdottir blev valgt til revisor.

 

Ad pkt. 7.1

Forslag fra Georg Kristensen, Agerledet 7: Forslag om indstilling til Teknisk Udvalg om indførsel af hastighedszone (max 40 km/t) i området.

Georg introducerede forslaget, hvor der var generel enighed om at en hastighedsbegrænsning på 40 km/t kunne være en god idé. Der var dog ikke enighed hvilken metode der ville være den bedste til at sikre dette, og det blev aftalt at dette aftales videre i bestyrelsen.

Ad pkt. 7.2

Forslag fra Georg Kristen, Agerledet 7: Forslag til indstilling til Teknisk Udvalg om ændring af adgangsforhold til området, sådledes der åbnes for yderligere indkørselsmuligheder.

Georg introducerede forslaget, hvilket initierede en livlig debat. Specielt dem der bad om ordet var meget imod forslaget. Af negative konsekvenser af åbning af yderligere adgangsveje blev specielt fokuseret på mere trafik i og ved området for grundejerforeningen, heraf større risiko for ulykker og støj. Det blev aftalt at forslaget diskuteres videre i bestyrelsen. 

Evt. 

Ellen Larsen meldte sig til at hjælpe både med indkrævning af kontingent og med ophængning af sedler på containere.

Næste opstilling af containere er den 5. april – 9. april 2023. 

Der er oprettet en facebookside ”Søndervangens villakvarter”. Alle opfordres til at melde sig ind i gruppen.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.10, hvorefter foreningen var vært ved lidt smørrebrød, øl og vand. Fremmødet var 22 medlemmer foruden bestyrelsen.

 

 1. marts 2023

Lars, referent