GRUNDEJERFORENINGEN »SØNDERVANGEN«    

Revideret i forbindelse med generalforsamling den 22. februar 2017.

 

 

Navn og virkefelt

§1  
Foreningens navn er Grundejerforeningen »Søndervangen«, og dens hjemsted er  Viby J.  

 

Formål

§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grundejere. 

 

Medlemmerne, deres pligter og rettigheder.   

§3
Som medlem kan optages enhver husstand, der ejer eller bebor en grund i villakvarteret begrænset af Gunnar Clausensvej, Søndervangs Alle, Mathildelundsvej, spadserestien mod industrikvarteret.  

Mod betaling af ordinært årskontingent kan grundejere i de tilstødende kvarterer optages som ekstraordinære medlemmer. Disse medlemmers rettigheder er begrænset til deltagelse i foreningens fest- og sportsarrangementer.  

§4
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet skal indbetales til kassereren inden udgangen af marts måned. Medlemskab er bindende for 1 kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. december.  

Ved mere end 1 måneds restance har restanten intet krav på foreningen.  Ved over et 1/2 års restance udelukkes medlemmet, men kan optages igen ved betaling af gammel skyld til foreningen. Udelukkelse af anden grund kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning.  

§5 
Foreningens midler anvendes i foreningens interesse.  

Bestyrelsen kan ikke optage lån eller behæfte foreningen uden generalforsamlingens godkendelse.  

§6
Såfremt medlemmer ønsker forhold taget under behandling, skal anmodning herom indleveres skriftligt til formanden.  

Generalforsamlingen.   

§7
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/10 af medlemmerne skriftligt anmoder derom med angivelse af emne. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 10 dage efter, at anmodningen er tilstillet bestyrelsen og kan af denne indkaldes med mindst 3 hverdages varsel.  

Alle indkaldelser og meddelelser til medlemmerne sker enten ved direkte henvendelse til medlemmerne eller i den lokale presse.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne.  

§9
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed og ved håndsoprækning, hvor ikke skriftlig afstemning forlanges. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.  

 §10
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:  

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af indeværende års kontingent
  5. Valg af bestyrelse og suppleant(er)
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

 §11
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, indsendes til bestyrelsen senest 8 dage, før generalforsamlingens afholdelse.  

 

Bestyrelsen.     

§12  
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. 

Ved ordinær generalforsamling vælges for 2 år henholdvis 1 bestyrelesmedlem + 1 suppleant / 2 bestyrelsemedlemmer +1 suppleant. 

Kun 1 person pr. parcel kan vælges til tillidspost inden for grundejerforeningen, idet alene myndige personer er valgbare. Bestyrelsen er endvidere identisk med bestyrelsen i fritidsforeningen Søndervang. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

§13 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, der hver for sig kan disponere over foreningens midler. Kassereren modtager alle foreningens indtægter og kassereren betaler forfaldne regninger samt fører regnskab for alle posteringer. Bestyrelse og revisorer har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og kassebeholdning.   

§14
Kassereren udfærdiger det årlige driftsregnskab og status; regnskabet går fra 1.1. til 31.12. Regnskabet skal afleveres til revisorerne inden 21. januar og i revideret og underskreven stand tilsendes bestyrelsen inden 1. februar. Regnskabet fremlægges til gennemsyn hos bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingen.   

§15 
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte, det findes fornødent. Over møderne føres forhandlingsprotokol. Formanden leder forhandlingerne og bestemmer tid og sted for disse møder, som er beslutningsdygtige, når 3 medlemmer er til stede. Ved afstemninger, hvor stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget.  

§16 
Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.  

Revision.   

§17 
Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer, hver med en funktionstid på 2 år, således at 1 revisor vælges hvert år. Revisorer kan genvælges.  

Hvis en af revisorerne bliver forhindret i at underskrive foreningens regnskab ved årsafslutning, godkendes og underskrives regnskabet med kun en revisor, dog kan bestyrelsen indhente ekstern revisor som nr. 2 til underskrift og godkendelse af årsregnskabet. 

Vedtægtsændring og opløsning.   

§18
Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed. Vedtagelsen er kun gyldig, såfremt ændringsforslagene er medlemmerne i hænde senest 3 hverdage før generalforsamlingen.  

§19
Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun foretages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 ugers og højst 6 ugers mellemrum, hvor mindst en fjerdedel af medlemmerne er til stede, og hvor mindst firefemtedele af de fremmødte stemmer derfor.  

Foreningens midler anvendes i tilfælde af opløsning til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.